Skip to main content

การเปลี่ยนการ์ดตัวยก PCIe และตัวครอบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งการ์ดตัวยก PCIe และตัวครอบ