Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

เสียบแผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ลงในช่องใส่และกดให้เข้าที่ แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์มีอยู่สองประเภท: แผงครอบช่องใส่เดียวและแผงครอบสี่ช่องใส่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์:

รูปที่ 1. การติดตั้งแผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
Installing a hard disk drive filler

เสียบแผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ลงในช่องใส่และกดให้เข้าที่

ติดตั้งแผงครอบในช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่ว่างทั้งหมด คุณสามารถใช้แผงครอบสี่ช่องใส่หรือแผงครอบช่องใส่เดียวในช่องใส่ที่ว่างใดๆ

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube