Skip to main content

การเปลี่ยนถาดคอมพิวท์ด้านบน/ด้านล่าง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดและติดตั้งถาดคอมพิวท์ด้านบนหรือด้านล่าง