Skip to main content

ติดตั้งถาดคอมพิวท์

ติดตั้งถาดคอมพิวท์โดยเสียบลงในด้านหน้าของตัวเครื่อง ดันเข้าจนกว่าจะหยุด แล้วปิดคันปลด

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ก่อนที่จะติดตั้งถาดคอมพิวท์:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล อะแดปเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดได้รับการติดตั้งและวางในตำแหน่งที่ถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนที่หลวมภายในเซิร์ฟเวอร์

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายภายในทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว ดู การเดินสายภายใน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งถาดคอมพิวท์เมื่อถูกถอดออกทั้งหมดจากตัวเครื่อง:

รูปที่ 1. การติดตั้งถาดคอมพิวท์ (ถอดออกทั้งหมด)
Install the compute tray
สำคัญ
ต้องเสียบถาดคอมพิวท์ลงในตัวเครื่อง โดยมองเห็นโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำจากด้านบน

  1. วางถาดคอมพิวท์ให้ตรงกับช่องเปิดที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง แล้วเสียบลงไป
  2. เปิดคันปลดล็อคของถาดคอมพิวท์และดันถาดคอมพิวท์ลงในตัวเครื่องจนกว่าจะหยุด
  3. หมุนคันปลดล็อคของถาดคอมพิวท์จนกว่าจะล็อคและปิดสนิท

หากคุณทำขั้นตอนการติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเสร็จแล้ว ให้ติดฝาครอบด้านหน้า ดู ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube