Skip to main content

ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

ติดตั้งฝาครอบด้านหน้าโดยเลื่อนฝาครอบลงในตำแหน่ง แล้วกดลงจนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบด้านหน้า:

รูปที่ 1. การติดตั้งฝาครอบด้านหน้า
Installing the front cover

  1. วางฝาครอบที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
    หมายเหตุ
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบดึงแผงตัวดำเนินการที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลระบบของพาแนลจอแสดงผล LCD ผ่านเข้าไปในรูสำหรับพาแนลจอแสดงผลบนฝาครอบด้านหน้า
  2. กดและเลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าคลิปปลดจะยึดเข้าที่