Skip to main content

การเดินสายภายใน

ส่วนประกอบบางอย่างในเซิร์ฟเวอร์มีสายภายในและขั้วต่อสายเคเบิล

หมายเหตุ
ถอดสลัก แถบปลดหรือล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิล เมื่อคุณถอดสายเคเบิล หากไม่ถอดออกก่อนที่จะถอดสายเคเบิล จะสร้างความเสียหายต่อขั้วต่อสายเคเบิลหรือช่องเสียบสายเคเบิลบนแผงวงจร ซึ่งมีความเปราะบาง ความเสียหายใดๆ ต่อขั้วต่อสายเคเบิลหรือช่องเสียบสายเคเบิลอาจทำให้ต้องเปลี่ยนสายหรือแผงวงจร

บางตัวเลือกเช่น ตัวควบคุม RAID อาจต้องการการเดินสายภายในเพิ่มเติม ดูที่เอกสารที่จัดให้สำหรับตัวเลือกเพื่อใช้พิจารณาข้อกำหนดและคำแนะนำการเดินสายเพิ่มเติม

ช่องร้อยสาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดร้อยผ่านช่องร้อยสายเคเบิลตามที่แสดงในแต่ละส่วนการเดินสาย

รูปที่ 1. ตำแหน่งของช่องร้อยสาย


การเชื่อมต่อสายเคเบิล

ในการเชื่อมต่อสาย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
  • ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะเชื่อมต่อหรือถอดสายภายใน

  • อ้างอิงเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสาย เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณควรเดินสายก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์

  • ตัวระบุสายบางสายจะพิมพ์อยู่บนสายที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริม ให้ใช้ตัวระบุนั้นเพื่อเชื่อมต่อสายต่างๆ เข้ากับขั้วต่อที่ถูกต้อง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่ถูกหนีบและไม่บดบังขั้วต่อหรือกีดขวางส่วนประกอบใดๆ บนแผงระบบ

  • ดูให้แน่ใจว่าสายที่เกี่ยวข้องสอดผ่านคลิปรัดสายเคเบิล

หมายเหตุ
ปลดสลัก แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต่อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากแผงระบบ การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบซึ่งมีความเปราะบาง ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

Press the release tab and disengage the connector from the cable socket. Do not pull the cable using force.


Squeeze the release tabs at both sides and disengage the connector from the cable socket. Do not pull the connector straight up using force.