Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่น ในบางรุ่น ส่วนประกอบบางตัวจะถูกแทนที่ด้วยแผงครอบ

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1 แสดงมุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ พร้อมฝาครอบด้านหน้าที่ติดตั้งแล้ว โดยระบุช่องใส่ไดรฟ์
รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ (ติดตั้งฝาครอบด้านหน้า)
Front view of the server with callouts to identify drives
รูปที่ 2 แสดงภาพประกอบมุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ (ถอดฝาครอบด้านหน้า)
Front view of the server with callouts to identify components
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (12-23) (มีในบางรุ่น)7 ปุ่มเปิด/ปิดและไฟ LED เปิด/ปิด
2 ช่องเสียบพัดลม (1-12)8 แผงตัวดำเนินการด้านหน้า พร้อมกับจอแสดงผล LCD แบบดึงออก
3 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (0-11)9 พอร์ต USB 2.0
4 LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ10 พอร์ตการจัดการ USB 2.0 Lenovo XClarity Controller
5 ปุ่ม ID ระบบ/ไฟ LED11 พอร์ตวิดีโอ VGA
6 ไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่าย 

1 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (12-23) (มีในบางรุ่น)

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

2 ช่องเสียบพัดลม (1-12)

ติดตั้งพัดลมในช่องเสียบเหล่านี้

3 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (0-11)

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

4 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ โปรดดู แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

5 ปุ่ม ID ระบบ/ไฟ LED

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปุ่ม ID ระบบ/ไฟ LED โปรดดู แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

6 ไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่าย โปรดดู แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

7 ปุ่มเปิด/ปิดและไฟ LED เปิด/ปิด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มเปิด/ปิดและไฟ LED เปิด/ปิด โปรดดู แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

8 แผงตัวดำเนินการด้านหน้า พร้อมกับจอแสดงผล LCD แบบดึงออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแผงตัวดำเนินการด้านหน้า พร้อมกับจอแสดงผล LCD แบบดึงออก โปรดดู ข้อมูลระบบของพาแนลจอแสดงผล LCD

9 พอร์ต USB 2.0

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับขั้วต่อใดๆ เหล่านี้

10 พอร์ตการจัดการ USB 2.0 Lenovo XClarity Controller

การเชื่อมต่อกับ XClarity Controller มีจุดประสงค์หลักในการใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน XClarity Controller บนมือถือ เมื่ออุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับพอร์ต USB นี้ การเชื่อมต่อ Ethernet over USB จะถูกสร้างขึ้นระหว่างแอปพลิเคชันมือถือที่รันบนอุปกรณ์กับ XClarity Controller

เลือก เครือข่าย ใน กำหนดค่า BMC เพื่อดูหรือแก้ไขการตั้งค่า

สามารถใช้การตั้งค่าได้สี่ประเภท:

 • โหมดโฮสต์เท่านั้น

  ในโหมดนี้ USB จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเสมอ

 • โหมด BMC เท่านั้น

  ในโหมดนี้ USB จะเชื่อมต่อกับ XClarity Controller เท่านั้น

 • โหมดแบบใช้งานร่วมกัน: BMC เป็นเจ้าของ

  ในโหมดนี้ การเชื่อมต่อกับพอร์ต USB จะใช้ร่วมกันโดยเซิร์ฟเวอร์และ XClarity Controller ขณะที่พอร์ตจะถูกสลับไปยัง XClarity Controller

 • โหมดแบบใช้งานร่วมกัน: โฮสต์เป็นเจ้าของ

  ในโหมดนี้ การเชื่อมต่อกับพอร์ต USB จะใช้ร่วมกันโดยเซิร์ฟเวอร์และ XClarity Controller ขณะที่พอร์ตจะถูกสลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

11 พอร์ตวิดีโอ VGA

เชื่อมต่อจอภาพเข้ากับขั้วต่อนี้
หมายเหตุ
 • หากขั้วต่อ VGA เสริมด้านหน้ามีการใช้งาน ขั้วต่อด้านหลังจะปิดใช้งาน
 • ความละเอียดวิดีโอสูงสุดเท่ากับ 1920 x 1200 ที่ 60 Hz

ไฟ LED ของไดรฟ์

รูปที่ 3 แสดงไฟ LED บนไดรฟ์แต่ละตัว
รูปที่ 3. ไฟ LED ของไดรฟ์
Drive LEDs
ตารางที่ 2. ไฟ LED ของไดรฟ์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)2 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)

1 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว):

ไดรฟ์แบบ Hot-swap แต่ละชุดมาพร้อมกับไฟ LED แสดงกิจกรรม หากไฟ LED สว่าง แสดงว่าไดรฟ์เปิดอยู่ แต่ไม่ได้อ่านหรือเขียนข้อมูลอยู่ หาก LED สีเขียวกะพริบ แสดงว่ากำลังเข้าใช้งานไดรฟ์

2 ไฟ LED แสดงสถานะไดรฟ์ (สีเหลือง):

ไฟ LED เหล่านี้จะอยู่บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS หรือ SATA และไดรฟ์โซลิดสเทต หากไฟ LED ดวงใดหนึ่งดวงติดสว่าง แสดงว่าไดรฟ์ทำงานล้มเหลว หากไฟ LED นี้กะพริบช้า (หนึ่งครั้งต่อวินาที) แสดงว่าไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่ หากไฟ LED นี้กะพริบเร็ว (สามครั้งต่อวินาที) จะเป็นการระบุว่าตัวควบคุมกำลังระบุไดรฟ์