Skip to main content

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อภายในบนแบ็คเพลนของไดรฟ์

หมายเหตุ
ขั้วต่อสายเคเบิลบางตัวมีล็อคหรือสลักยึดที่ต้องถอดออกเพื่อปลดสายเคเบิล

แบ็คเพลนของไดรฟ์ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์มีอยู่สองประเภท แบบแรกใช้ควบคุมเฉพาะไดรฟ์ SAS และอีกแบบหนึ่งใช้ควบคุมทั้งไดรฟ์ SAS และไดรฟ์ NVMe การเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบของไดรฟ์จะแตกต่างกันสำหรับไดรฟ์ SAS และไดรฟ์ SAS/NVMe:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลแบ็คเพลนของไดรฟ์ โปรดดู การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ต่างๆ

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS
SAS drive backplane connectors
ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 0, 4, 8, 12, 16 และ 204 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 3, 7, 11, 15, 19 และ 23
2 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 2, 6, 10, 14, 18 และ 225 สัญญาณ SAS จากการ์ด RAID
3 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 1, 5, 9, 13, 17 และ 216 พลังงานของแบ็คเพลนจากอินเทอร์โพเซอร์

ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/NVMe

รูปที่ 2. ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/NVMe
SAS/NVMe drive backplane connectors
ตารางที่ 2. ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/NVMe
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS หรือ ไดรฟ์ NVMe 0, 4, 8, 12, 16 และ 205 สัญญาณ NVMe จากบอร์ดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูล
2 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS หรือ ไดรฟ์ NVMe 2, 6, 10, 14, 18 และ 226 สัญญาณ SAS จากการ์ด RAID
3 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 1, 5, 9, 13, 17 และ 217 พลังงานของแบ็คเพลนจากอินเทอร์โพเซอร์
4 ขั้วต่อไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ SAS 3, 7, 11, 15, 19 และ 23