Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงขั้วต่อภายในที่อยู่บนแผงระบบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ที่อยู่บนแผงระบบ โปรดดู LED บนแผงระบบ

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
System-board connector locations
ตารางที่ 1. ขั้วต่อภายในของแผงระบบ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อแผงด้านหน้า6 ขั้วต่อ ไฟฟ้า ของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
2 ขั้วต่อไฟฟ้าของ แผงพัดลม (J56)7 ขั้วต่อ USB ของแผงด้านหน้า
3 ขั้วต่อสัญญาณของ แผงพัดลม (J40)8 ขั้วต่อ PCIe/NVMe
4 ขั้วต่อวิดีโอด้านหน้า9 ขั้วต่อ NVMe
5 ขั้วต่อ สัญญาณ ของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์