Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ไม่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Wake on LAN

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. หากคุณกำลังใช้อะแดปเตอร์ LOM และเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ขั้วต่อ ให้ตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาดของระบบหรือบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ThinkSystem SR950 (โปรดดู บันทึกเหตุการณ์) และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  1. อุณหภูมิห้องไม่สูงจนเกินไป (โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ)

  2. ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ถูกปิดกั้นการถ่ายเทอากาศ

  3. แผงครอบและแผ่นกั้นลมภายในทั้งหมดได้รับการติดตั้งแน่นดี

 2. ใส่อะแดปเตอร์ LOM ใหม่

 3. ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดออกจากแหล่งพลังงาน จากนั้นรอ 10 วินาทีแล้วจึงเริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่

 4. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ LOM

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี LDAP ที่มีการเปิดใช้งาน SSL

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจสอบว่ากุญแจอนุญาตถูกต้องหรือไม่

 2. สร้างกุญแจอนุญาตใหม่และเข้าใช้งานอีกครั้ง