Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบติดสว่าง และบันทึกเหตุการณ์ “แหล่งจ่ายไฟสูญเสียกระแสไฟขาเข้า” แสดงขึ้น

ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบว่า:
  1. แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับสายไฟอย่างเหมาะสม

  2. สายไฟเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินสำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่างเหมาะสม

  3. แหล่งพลังงานจ่ายกระแสไฟไปยังแหล่งจ่ายไฟในระดับที่ถูกต้อง (ตรวจสอบข้อกำหนดของกำลังไฟขาเข้าบนป้ายของแหล่งจ่ายไฟ)