Skip to main content

ตำแหน่งช่องใส่ไดรฟ์

ดูภาพประกอบต่อไปนี้สำหรับตำแหน่งของช่องใส่ไดรฟ์และประเภทของไดรฟ์ที่รองรับ

รูปที่ 1. ตำแหน่งช่องใส่ไดรฟ์
Drive bay locations
ช่องใส่ไดรฟ์ประเภทไดรฟ์ที่รองรับ
1 ช่องใส่ 1ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
2 ช่องใส่ 2ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
3 ช่องใส่ 3ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
4 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลไดรฟ์ดิสก์แบบออพติคอล SATA แบบบางขนาด 9 มม.