Skip to main content

ติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ขั้นตอนนี้ต้องต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม:
 1. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ (ดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์)

 2. หากคุณกำลังติดตั้งโมดูลพัดลมและตัวระบายความร้อนทดแทนใหม่ ให้ถอดโครงออก

  รูปที่ 1. การถอดโครงออก
  Removing the frame
 3. ติดตั้งโครงที่ด้านล่างของแผงระบบหากจำเป็น

  รูปที่ 2. การติดตั้งโครง
  Installing the frame

ในการติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จัดแนวสกรูสี่ตัวบนตัวระบายความร้อนและส่วนประกอบพัดลมให้ตรงกับรูสกรูที่สอดคล้องกันบนแผงระบบ ตรวจสอบว่า สายพัดลมอยู่ใกล้กับขั้วต่อพัดลมตัวระบายความร้อน (ดู การเดินสายพัดลม)
  รูปที่ 3. การปรับตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลมให้เสมอกัน
  Aligning the heat sink and fan module
 2. ขันสกรู 1 และ 2:
  1. ขันสกรู 1 เพียงบางส่วน
  2. ขันสกรู 2 จนสุด
  3. ขันสกรู 1 จนสุด
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม
  Installing the heat sink and the fan module
 3. ขันสกรู 3 และ 4:
  1. ขันสกรู 3 เพียงบางส่วน
  2. ขันสกรู 4 จนสุด
  3. ขันสกรู 3 จนสุด
 4. ต่อสายเคเบิลของพัดลมเข้ากับแผงระบบ
หลังการติดตั้งตัวระบายความร้อนและโมดูลพัดลม:
 1. ติดตั้งแผงระบบ (ดู ติดตั้งแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น))

 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube