Skip to main content

แผงด้านหน้า

ตัวควบคุมหลักที่สำคัญ ขั้วต่อ และไฟ LED บางส่วนอยู่บนแผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED บนแผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงด้านหน้า
Front panel
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงด้านหน้า
1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)3 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1
2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)4 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1

1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือกดค้างไว้หลายวินาทีเพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์เมื่อไม่สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์ในระบบปฏิบัติการ ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องช่วยให้ระบุสถานะเปิด/ปิดเครื่องในปัจจุบันได้
สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งเขียวมีไฟ DC และเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน
ดับไม่มีไม่มีไฟ DC และเซิร์ฟเวอร์ปิดการทำงาน

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)

ไฟ LED นี้ระบุกิจกรรมของไดรฟ์
ตารางที่ 2. ลักษณะการทำงานของไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์
สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
ดับไม่มีไดรฟ์ไม่ได้ทำงานอยู่
หมายเหตุ
ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์จะแสดงเฉพาะสถานะการทำงานของไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต SATA บนแผงระบบเท่านั้น

3 4 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1

มีให้สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB