Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อเลือกช่องเสียบ PCIe:
 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับไดรฟ์ NVMe อะแดปเตอร์ NVMe สามารถติดตั้งในช่องเสียบ PCIe 2 เท่านั้น

 • สำหรับอะแดปเตอร์ RAID หรืออะแดปเตอร์ Host Bus คุณสามารถติดตั้งลงในช่องเสียบ PCIe 1 หรือช่องเสียบ PCIe 2

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์กราฟิกที่มีความกว้างเป็นสองเท่าเฉพาะในช่องเสียบ PCIe 3 เท่านั้น สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์กราฟิกที่มีความกว้างเป็นสองเท่าสูงสุดสองตัวในช่องเสียบ PCIe 3 และช่องเสียบ PCIe 5 หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์กราฟิกที่มีความกว้างเป็นสองเท่า ช่องเสียบ PCIe 4 หรือช่องเสียบ PCIe 6 จะใช้งานไม่ได้เนื่องจากอะแดปเตอร์กราฟิกที่มีความกว้างเป็นสองเท่าใช้งานพื้นที่ดังกล่าว

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ PCIe ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทนั้นๆ

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe:
 1. หากมีโครงยึดติดตั้งอยู่ในช่องเสียบ PCIe ให้ถอดออก เก็บโครงยึดสำหรับช่องเสียบ PCIe ไว้ในกรณีที่คุณถอดอะแดปเตอร์ PCIe และต้องใช้โครงยึดปิดในภายหลัง

 2. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:

 1. ค้นหาตำแหน่งของช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe โปรดดู ข้อมูลจำเพาะ
 2. วางอะแดปเตอร์ PCIe ตัวใหม่เหนือช่องเสียบ PCIe แล้วกดอะแดปเตอร์ PCIe ลงไปตรงๆ อย่างระมัดระวังจนกว่าจะเข้าช่องเสียบแน่นดี
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  PCIe adapter installation

 3. คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลอื่นๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอะแดปเตอร์ PCIe โปรดดู การเดินสายภายใน หรือเอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe สำหรับข้อมูลเฉพาะ