Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ก่อนติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย:
  1. ต้องใช้พัดลม 3 หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มาพร้อมกับพัดลม 3 ให้ซื้ออุปกรณ์เสริมพัดลมด้านหน้าก่อนติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

    หมายเหตุ
    ชื่ออุปกรณ์เสริมพัดลมด้านหน้าคือโมดูลพัดลมตัวกลางด้านหน้า ThinkSystem ST550 ของตัวแปลง ODD ขนาด 4x2.5 นิ้ว
  2. หากมีแผงครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่ ให้ถอดออก เก็บแผงครอบไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต

  3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
Expansion drive cage installation

เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ลงในช่องใส่จนกว่าจะยึดเข้าที่
หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  • สายสัญญาณยึดเข้าที่ด้วยคลิป 1

  • สายสัญญาณมัดไว้อย่างถูกต้องด้วยสายรัดเวลโครที่จัดส่งมาในบรรจุภัณฑ์

รูปที่ 2. ยึดและมัดสายสัญญาณอย่างถูกต้อง
Secure and bind the signal cables correctly.