Skip to main content

ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้

ในการถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
Server cover removal

  1. ใช้กุญแจที่ติดอยู่ทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ในการหมุนตัวล็อคฝาครอบไปยังตำแหน่งเปิด
  2. เลื่อนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าฝาครอบเซิร์ฟเวอร์จะหลุดออกจากตัวเครื่อง จากนั้น ยกฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออกจากตัวเครื่องและวางไว้บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด
    ข้อควรสนใจ
    เพื่อให้การระบายความร้อนและอากาศถ่ายเทได้ดี ให้ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีฝาครอบเซิร์ฟเวอร์อาจทำให้ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ชำรุดเสียหาย