Skip to main content

ปรับตัวยึดบนอะแดปเตอร์บูต M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับส่วนยึดบนอะแดปเตอร์บูต M.2

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ก่อนปรับส่วนยึดบนอะแดปเตอร์บูต M.2 ให้ค้นหาตำแหน่งรูสลักที่ถูกต้องที่ควรติดตั้งส่วนยึดเข้าไปเพื่อรองรับไดรฟ์ M.2 ที่มีขนาดเฉพาะที่คุณต้องการติดตั้ง

หมายเหตุ
อะแดปเตอร์บูต M.2 อาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการปรับเหมือนกัน

ขั้นตอน

ปรับตัวยึดบนอะแดปเตอร์บูต M.2
รูปที่ 1. การปรับส่วนยึด M.2
M.2 retainer adjustment
  1. กดทั้งสองข้างของส่วนยึด
  2. ขยับส่วนยึดไปข้างหน้าจนกว่าจะอยู่ในช่องเปิดกว้างของรูสลัก
  3. นำส่วนยึดออกจากรูสลัก
  4. เสียบส่วนยึดเข้าไปในรูสลักที่ถูกต้อง
  5. กดทั้งสองข้างของส่วนยึด
  6. เลื่อนส่วนยึดไปด้านหลังจนกระทั่งยึดเข้าที่