Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนแบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. วางแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์โดยให้แถบบนตัวครอบไดรฟ์เสียบลงในรูที่สอดคล้องกันในแบ็คเพลน
 2. เลื่อนแบ็คเพลนตามที่แสดงจนกว่าจะเข้าที่ลงในตำแหน่งในตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  Installation of the 3.5-inch hot-swap drive backplane

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลนกลับเข้าที่ ดู การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

 2. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 3. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube