Skip to main content

รายการสายแบ็คเพลน

ใช้ส่วนนี้เพื่อระบุสายแต่ละสายที่ใช้ในการเดินสายแบ็คเพลนแบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้วให้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ตารางที่ 1. รายการสายแบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว
สายรายละเอียด

สายไฟแบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลน 1 ไปยัง PDB: 400 มม.

 • แบ็คเพลน 2/3 ไปยัง PDB: 300 มม.

 • แบ็คเพลน 4 ไปยัง PDB: 160 มม.

สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4

แบ็คเพลน 1/2/3 ไปยังพอร์ต SATA บนแผงระบบ: 540 มม.

สาย Mini-SAS x4*2 ถึง SlimSAS x4*2

 • แบ็คเพลน 1/2 ไปยัง 8i RAID/HBA Gen 3 หรือ 16i RAID/HBA Gen 3: 590 มม./590 มม.

 • แบ็คเพลน 3/4 ไปยัง 8i RAID/HBA Gen 3 หรือ 16i RAID/HBA Gen 3: 840 มม./840 มม.

สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x4*2

 • แบ็คเพลน 1/2 ไปยัง 8i RAID/HBA Gen 4 หรือ 16i RAID/HBA Gen 4: 590 มม./590 มม.

 • แบ็คเพลน 3/4 ไปยัง 8i RAID/HBA Gen 4 หรือ 16i RAID/HBA Gen 4: 840 มม./840 มม.

คู่สาย SlimSAS x8 ถึง MCIO x8

แบ็คเพลน 1/2 ไปยัง รีไทเมอร์ NVMe: 700 มม./700 มม.

คู่สาย SlimSAS x8 ถึง MCIO x8

 • แบ็คเพลน 1/2 ไปยังพอร์ต PCIe บนแผงระบบ: 820 มม./780 มม.

 • แบ็คเพลน 3/4 ไปยังพอร์ต PCIe บนแผงระบบ: 325 มม./160 มม.

สาย SlimSAS x4 ถึง SlimSAS x4

 • แบ็คเพลน 1/2 ไปยัง CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 260 มม.

 • แบ็คเพลน 3/4 ไปยัง CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 720 มม.