Skip to main content

รูปแบบการต่อ SAS/SATA

ดูหัวข้อนี้เพื่อค้นหารูปแบบการต่อแบ็คเพลน SAS/SATA

BP1/BP12

HW 8i/16i (BP1/BP12)

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - HW RAID 8i/16i (BP1/BP12)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i/16i
 • 1b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP1: SAS/SATA
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i/16i
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

SW RAID (BP1/BP12)

ตารางที่ 2. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - SW RAID แบบออนบอร์ด (BP1/BP12)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2 NA
 • 1 SATA 0-3, แผงระบบ
 • 2 NA
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP1: SAS/SATA
 • 2 SATA 4-7, แผงระบบ
 • 1 SATA 0-3, แผงระบบ
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

BP123/BP1234

HW 8i (BP123/BP1234)

ตารางที่ 3. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - HW RAID 8i (BP123/BP1234)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 2b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
 • 2
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 2b SAS/SATA, BP4
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

HW 16i (BP123/BP1234)

ตารางที่ 4. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - HW RAID 16i (BP123/BP1234)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b SAS/SATA, BP4
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

CFF (BP123/BP1234)

ตารางที่ 5. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - CFF RAID ภายใน (BP123/BP1234)
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 NA
 • 3 C2, CFF RAID
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 C3, CFF RAID
 • 3 C2, CFF RAID
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA