Skip to main content

การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธิเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ดำเนินการเดินสายต่อไปนี้สำหรับสายไฟที่สอดคล้องกับแบ็คเพลนที่ติดตั้งในระบบ
ตารางที่ 1. การเดินสายไฟ - แบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว


จาก (แบ็คเพลน) ไปยังแผงจ่ายไฟความยาว
4 BP4ขั้วต่อไฟฟ้า BP4

160 มม.

3 BP3ขั้วต่อไฟฟ้า BP3

355 มม.

2 BP2ขั้วต่อไฟฟ้า BP2
1 BP1ขั้วต่อไฟฟ้า BP1

455 มม.

จากนั้น ไปยังตารางของรูปแบบการต่อที่สอดคล้องกับการกําหนดค่าระบบ:

หมายเหตุ
* เซิร์ฟเวอร์อาจมาพร้อมกับ BP4 ขนาด 3.5 นิ้ว หรือ ตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์
 1. สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี BP4 ขนาด 3.5 นิ้ว จะไม่มีตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์

 2. สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์ จะไม่มี BP4 ขนาด 3.5 นิ้ว

ดู มุมมองด้านหน้า สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นต่างๆ

รูปแบบการต่อ SAS/SATA ล้วน:

ตารางที่ 2. การเดินสายรูปแบบการต่อ SAS/SATA ล้วนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
BP1BP12BP123BP1234

(ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1

 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • SAS/
 • SATA
BP4 (หรือตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)
  
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
BP3
 
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
BP2
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
BP1

รูปแบบการต่อ NVMe ล้วน:

ตารางที่ 3. การเดินสายรูปแบบการต่อ NVMe ล้วนสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
BP4 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP3BP34 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP23BP234 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP123BP1234 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1
 • NVMe
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • NVMe
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • NVMe
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • NVMe
BP4 (หรือตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)
 
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
BP3
   
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
 • NVMe
BP2
     
 • NVMe
 • NVMe
BP1

รูปแบบการต่อผสม

ตารางที่ 4. การเดินสายรูปแบบการต่อผสมสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
BP124 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP123BP124 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP123BP1234 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP1234 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1BP1234 (ที่ไม่มีไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)*1
 • NVMe
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • SAS/
 • SATA/
 • NVMe
 • (ODD/
 • เทปไดรฟ์)*2
 • NVMe
 • SAS/
 • SATA/
 • NVMe
 • NVMe
BP4 (หรือตัวครอบไดรฟ์ ODD/เทปไดรฟ์)
 
 • NVMe
 
 • SAS/
 • SATA/
 • NVMe
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • NVMe
BP3
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • NVMe
BP2
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
 • SAS/
 • SATA
BP1