Skip to main content

รูปแบบการต่อผสม

ดูหัวข้อนี้เพื่อค้นหารูปแบบการต่อแบ็คเพลน SAS/SATA และ AnyBay

รูปแบบการต่อ SW RAID และ VROC แบบออนบอร์ด

OBSW (BP12); VROC (BP4)

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - OBSW (BP12); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2 SATA 4-7, แผงระบบ
 • 1 SATA 0-3, แผงระบบ
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

OBSW (BP12); VROC (BP3)

ตารางที่ 2. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - OBSW (BP12); VROC (BP3)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 NA
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • (ว่าง)
 • BP3: NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2 SATA 4-7, แผงระบบ
 • 1 SATA 0-3, แผงระบบ
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

รูปแบบการต่อ 8i และ VROC

8i (BP12); VROC (BP3)

ตารางที่ 3. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 8i (BP12); VROC (BP3)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 NA
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • (ว่าง)
 • BP3: NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

8i (BP12); VROC (BP4)

ตารางที่ 4. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 8i (BP12); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

8i (BP123); VROC (BP3)

ตารางที่ 5. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 8i (BP123); VROC (BP3)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 NA
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 2b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

8i (BP124); VROC (BP4)

ตารางที่ 6. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 8i (BP124); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 2b SAS/SATA, BP4
 • 2a NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

8i (BP1); VROC (BP234)

ตารางที่ 7. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 8i (BP1); VROC (BP234)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 2 PCIe 4, แผงระบบ
 • 2 PCIe 3, แผงระบบ
 • 1 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • 2 NVMe 0-1, BP2
 • 2 NVMe 2-3, BP2
 • 1 NA
 • BP4: NVMe
 • BP3: NVMe
 • BP2: NVMe
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 8i
 • 1b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: NVMe
 • BP3: NVMe
 • BP2: NVMe
 • BP1: SAS/SATA

รูปแบบการต่อ 16i และ VROC

16i (BP123); VROC (BP3)

ตารางที่ 8. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 16i (BP123); VROC (BP3)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 NA
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP124); VROC (BP4)

ตารางที่ 9. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 16i (BP124); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b SAS/SATA, BP4
 • 2a NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP123); VROC (BP4)

ตารางที่ 10. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 16i (BP123); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3NA
 • BP4: NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b NA (มีอยู่ในคลิปยึดสาย)
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

16i (BP1234); VROC (BP4)

ตารางที่ 11. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - 16i (BP1234); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 2
 • C2 C3, HW RAID 16i
 • 1
 • C0 C1, HW RAID 16i
 • 2b SAS/SATA, BP4
 • 2a SAS/SATA, BP3
 • 1b SAS/SATA, BP2
 • 1a SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

รูปแบบการต่อ CFF และ VROC ภายใน

CFF (BP124); VROC (BP4)

ตารางที่ 12. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - CFF (BP124); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 C3, CFF RAID
 • 3 NA
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 NA
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • (ว่าง)
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

CFF (BP123); VROC (BP3)

ตารางที่ 13. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - CFF (BP123); VROC (BP3)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 NA
 • 3 PCIe 5, แผงระบบ
 • 3 PCIe 6, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 NVMe 0-1, BP3
 • 3 NVMe 2-3, BP3
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 NA
 • 3 C2, CFF RAID
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • (ว่าง)
 • BP3: SAS/SATA/NVMe
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

CFF (BP123); VROC (BP4)

ตารางที่ 14. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - CFF (BP123); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 NA
 • 3 C2, CFF RAID
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 NA
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA

CFF (BP1234); VROC (BP4)

ตารางที่ 15. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว - CFF (BP1234); VROC (BP4)
ไดรฟ์ NVMe
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 4 PCIe 1, แผงระบบ
 • 4 PCIe 2, แผงระบบ
 • 3 NA
 • 4 NVMe 0-1, BP4
 • 4 NVMe 2-3, BP4
 • 3 NA
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA
ไดรฟ์ SAS/SATA
จากไปยังแบ็คเพลน
 • 6
 • ขั้วต่อสายสัญญาณ, CFF
 • 5 ขั้วต่อไฟฟ้า, CFF
 • 4 C3, CFF RAID
 • 3 C2, CFF RAID
 • 2 C1, CFF RAID
 • 1 C0, CFF RAID
 • 6a PCIe 3 หรือ 6b PCIe 2, แผงระบบ
 • (6b ไม่สามารถใช้กับ 440-16i)
 • 5 CFF ขั้วต่อไฟฟ้า, แผงระบบ
 • 4 SAS/SATA, BP4
 • 3 SAS/SATA, BP3
 • 2 SAS/SATA, BP2
 • 1 SAS/SATA, BP1
 • BP4: SAS/SATA/NVMe
 • BP3: SAS/SATA
 • BP2: SAS/SATA
 • BP1: SAS/SATA