Skip to main content

ระบุความล้มเหลวของชิ้นส่วน

ใช้หัวข้อนี้เพื่อระบุความล้มเหลวของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

ระบุความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไฟ LED บนแผงด้านหน้าของโหนดทางกายภาพ

  • การแจ้งเตือน BMC (XCC)

  • การแจ้งเตือน Lenovo XClarity Administrator

  • การแจ้งเตือน Lenovo XClarity Integrator

  • การแจ้งเตือนฮาร์ดแวร์ vSphere client/vCener Server/ESXi