Skip to main content

การสั่งซื้ออะไหล่ที่ซ่อมบำรุงได้

ใช้หัวข้อนี้เพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่ซ่อมบำรุงได้

คําจํากัดความของอะไหล่

อะไหล่ฮาร์ดแวร์ที่ซ่อมบำรุงได้มีอยู่สี่ประเภทในแต่ละผลิตภัณฑ์:

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฝาครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

การระบุระบบของคุณ

โปรดดู รุ่น VX Series เพื่อระบุระบบพื้นฐานสำหรับระบบ ThinkAgile VX ของคุณ

การระบุอะไหล่ของคุณ

ไปที่หน้าต่อไปนี้เพื่อระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

การสั่งซื้ออะไหล่ที่ซ่อมบำรุงได้

  1. ไปที่ พอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo และเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

  2. บนหน้าผลิตภัณฑ์เฉพาะ ให้เลือก Parts จากบานหน้าต่างด้านซ้าย หน้าแถบ อะไหล่ จะปรากฏขึ้น

  3. ค้นหาชื่ออะไหล่และบันทึกหมายเลขอะไหล่ FRU

  4. โทรหา Lenovo Support โดยตรงหรือไปที่ การร้องขอบริการ และส่งทิคเก็ตบริการ