Skip to main content

การถอดและติดตั้งส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

บทนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการถอดและติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถขยายขีดความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ เช่น โมดูลหน่วยความจำ การ์ด PCIe หรืออุปกรณ์เสริมของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ และบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานไม่ได้ หากคุณกำลังจัดการอุปกรณ์เสริมของเซิร์ฟเวอร์ โปรดดูการติดตั้งที่เหมาะสมและ/หรือคำแนะนำในการถอดออกในหัวข้อนี้ควบคู่ไปกับคำแนะนำที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน โปรดดูเอกสาร ข้อมูลการรับประกัน ที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการและความช่วยเหลือ โปรดดู การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค