Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ AC

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของไฟ LED แหล่งจ่ายไฟบนแหล่งจ่ายไฟ AC
รูปที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ AC
AC power-supply LEDs
ตารางที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ AC
1 ไฟ LED จ่ายไฟขาเข้า (สีเขียว)3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของพลังงาน (เหลือง)
2 ไฟ LED จ่ายไฟขาออก (สีเขียว) 

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยไฟ LED แหล่งจ่ายไฟที่ผสมกันบนแหล่งจ่ายไฟ AC และการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ ACรายละเอียดการดำเนินการหมายเหตุ
ACDCข้อผิดพลาด (!)
ติดติด/ กะพริบดับการทำงานปกติ เมื่อไฟ LED ในส่วน DC กะพริบในอัตรา 1Hz ชุดแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ในโหมด Zero-Output เช่น ไม่มีไฟ DC ขาออกจากชุดแหล่งจ่ายไฟนี้
ดับดับดับไม่มีการจ่ายไฟ AC ไปยังเครื่อง หรือมีปัญหากับแหล่งพลังงาน AC
  1. ตรวจสอบการจ่ายไฟ AC ไปยังเครื่อง

  2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงานที่ใช้งานได้

  3. รีสตาร์ทเครื่อง หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ตรวจสอบไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

  4. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

นี่คือสถานะปกติเมื่อไม่มีแหล่งพลังงาน AC
ดับดับติดแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ดับติด/ กะพริบดับแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ดับติด/ กะพริบติดแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดดับดับแหล่งจ่ายไฟเสียบไม่เข้าที่ แผงระบบทำงานบกพร่อง หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว
  1. เสียบแหล่งจ่ายไฟให้แน่น

  2. ใช้ยูทิลิตี Power Configurator เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้พลังงานของระบบปัจจุบันอยู่ภายในขีดจำกัด

  3. ตรวจสอบไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดบนแผงระบบ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Lenovo XClarity Controller

โดยปกติแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟเสียบไม่เข้าที่
ติดดับติดแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ 
ติดติด/ กะพริบติดแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ