Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ก่อนติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

ขั้นตอน

ถอดแผงครอบที่ด้านหลังของส่วนประกอบตัวยก ถอดสกรูของตัวยึดอะแดปเตอร์ และถอดอะแดปเตอร์

 1. วางอะแดปเตอร์ให้ตรงกับช่องเสียบการ์ดตัวยก จากนั้น ค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ลงในช่องเสียบตรงๆ จนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
 2. ติดตั้งสกรูของอะแดปเตอร์
 3. ติดตั้งสกรูของตัวยึดอะแดปเตอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  PCIe adapter installation
  ตารางที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
  1 ตัวยึดอะแดปเตอร์
หลังติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe สำหรับคำแนะนำ)

 2. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 4. เมื่อติดตั้ง L4 GPU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว (ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์)