Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2

ก่อนถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
  2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

  3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

  4. หากมีการตั้งติดสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ถอดออก (โปรดดู ถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค)

ขั้นตอน

จับที่ปลายทั้งสองด้านของอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย Wi-Fi/LTE M.2 และดึงอะแดปเตอร์ขึ้นตรงๆ เพื่อถอดออกจากแผงระบบ
หมายเหตุ
ถอดอะแดปเตอร์ออกอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายไฟหลุดออกจากอะแดปเตอร์อย่างผิดวิธี
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2
M.2 WLAN/LTE wireless adapter removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต