Skip to main content

ถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S009
Attention
ข้อควรระวัง
ถอดสายพัดลมก่อนที่จะถอดพัดลมออกจากอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ก่อนถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: ก่อนติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

 4. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe)

ขั้นตอน

 1. ถอดสาย
  รูปที่ 1. สายสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch cable
 2. ถอดสกรู
 3. ค่อยๆ ดันสวิตช์ตำแหน่งล็อคไปทางขวาและถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต