Skip to main content

ถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ก่อนถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

 4. ถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2 หากมีการติดตั้ง (โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ระบบไร้สาย WLAN/LTE M.2)

 5. หากมีการตั้งติดสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ถอดออก (โปรดดู ถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค)

ขั้นตอน

 1. ค่อยๆ ถอดสายออกจากตัวยึดแถบดึงโลหะ
 2. ค่อยๆ กดสลักสายและถอดขั้วต่อสายรูปตัว Y สองตัว
 3. ถอดสกรู
 4. ดึงแถบปลดล็อค
 5. เลื่อนแผงตัวดำเนินการด้านหน้าออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  Front operator panel removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต