Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S012
  hot surface
  ข้อควรระวัง
  พื้นผิวที่มีความร้อนซึ่งอยู่ใกล้เคียง

ก่อนจะถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

ขั้นตอน

 1. ถอดสกรูเจ็ดตัวตามภาพ
 2. จับส่วนประกอบตัวยก PCIe ที่บริเวณขอบและแถบสีน้ำเงิน แล้วค่อยๆ ยกออกจากเซิร์ฟเวอร์
  หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบต่อไปนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

  2. ยกส่วนประกอบตัวยก PCIe ตรงๆ อย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเอียงส่วนประกอบตัวยก PCIe มากๆ เนื่องจากการเอียงอาจทำให้ขั้วต่อเสียหาย

  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe
  PCIe riser assembly removal
หลังถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งแผงครอบและขันสกรูทั้งสามตัวให้แน่น

  รูปที่ 2. การติดตั้งแผงครอบ
  Filler installation
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต