Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ

ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบคณะกรรมาธิการ (สหภาพยุโรป) ที่ 2019/1782 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2019 ที่มีการวางข้อกำหนด Ecodesign สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายนอกตามระเบียบบังคับที่ 2009/125/EC ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรี โดยมีผลบังคับใช้แทนกฎระเบียบคณะกรรมาธิการ (EC) ที่ 278/2009 (ErP Lot7) สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายนอกของผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1. แหล่งจ่ายไฟภายนอก ThinkEdge 240W 230V/115V

ข้อมูลที่เผยแพร่

ค่าและความเที่ยงตรง

หน่วย

ชื่อผู้ผลิต

Lenovo

-

ตัวระบุรุ่น

FSP240-A12C14

-

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

100-240

V

ความถี่ AC ขาเข้า

50-60

Hz

แรงดันไฟฟ้าขาออก

12.2

V

กระแสไฟฟ้าขาออก

20.0

A

กำลังไฟฟ้าขาออก

240.0

W

ประสิทธิภาพเฉลี่ยขณะใช้งาน

92.73

%

ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10 %)

87.35

%

การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด

0.13

W

ตารางที่ 2. แหล่งจ่ายไฟภายนอก v2 ThinkEdge 240W 230V/115V

ข้อมูลที่เผยแพร่

ค่าและความเที่ยงตรง

หน่วย

ชื่อผู้ผลิต

Lenovo

-

ตัวระบุรุ่น

GA240SD1-12020000

-

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

100-240

V

ความถี่ AC ขาเข้า

50-60

Hz

แรงดันไฟฟ้าขาออก

12.2

V

กระแสไฟฟ้าขาออก

20.0

A

กำลังไฟฟ้าขาออก

240.0

W

ประสิทธิภาพเฉลี่ยขณะใช้งาน

93.21

%

ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10 %)

79.0

%

การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด

0.097

W

ก่อนติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

ข้อควรระวัง
 • อุปกรณ์แปลงไฟสำหรับโหนดต้องมีแบรนด์ กำลังไฟ ปริมาณวัตต์ หรือระดับประสิทธิภาพเดียวกัน

 • หากต้องการแยกอุปกรณ์แปลงไฟ ให้ตรวจสอบขนาด ตำแหน่งของขั้วต่อ และป้ายของอุปกรณ์แปลงไฟ

รูปที่ 1. อุปกรณ์แปลงไฟ
Power adapters
ตารางที่ 3. อุปกรณ์แปลงไฟ
1 แหล่งจ่ายไฟภายนอก ThinkEdge 240W 230V/115V2 แหล่งจ่ายไฟภายนอก v2 ThinkEdge 240W 230V/115V
หมายเหตุ
เพื่อบอกความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แปลงไฟ คุณสามารถตรวจสอบขนาดจริง ป้ายและตำแหน่งขั้วต่อของขั้วต่อไฟฟ้า

ขั้นตอน

ติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ
 • หากคุณจะตั้งอุปกรณ์แปลงไฟโดยมีโหนดติดตั้งอยู่ในช่องใส่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เสียบอุปกรณ์แปลงไฟลงในตัวครอบ

   • ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2)

    รูปที่ 2. การติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ
    Power adapter installation
   • ช่องใส่ E2 (โหนด 2U 2)

    รูปที่ 3. การติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ
    Power adapter installation
  2. ค่อยๆ ดันโครงยึดไปด้านหลังและติดตั้งโครงยึด

  3. ติดตั้งสกรูสองตัว

   • ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2)

    รูปที่ 4. การติดตั้งโครงยึด
    Bracket installation
   • ช่องใส่ E2 (โหนด 2U 2)

    รูปที่ 5. การติดตั้งโครงยึด
    Bracket installation
 • หากคุณจะติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟลงในโครงยึดอุปกรณ์แปลงไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. จัดตำแหน่งอุปกรณ์แปลงไฟให้ตรงกับโครงยึดอุปกรณ์แปลงไฟ แล้วเลื่อนอุปกรณ์แปลงไฟให้เข้าที่

 2. จัดตำแหน่งแท็บให้ตรงกับช่องเสียบ และค่อยๆ เกี่ยวแท็บให้เข้าที่

 3. ขันตะปูควงให้แน่น

  หมายเหตุ
  ดูคู่มือการติดตั้งโครงยึดสำหรับรายละเอียดการติดตั้งโครงยึดราง DIN และโครงยึดแบบติดผนัง หากจำเป็น
  รูปที่ 6. การติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟ
  Power adapter installation
 1. ติดตั้งช่องใส่เข้าไปในแร็ค หากจำเป็น

 2. โปรดดูคู่มือการติดตั้งโครงยึดสำหรับรายละเอียดการติดตั้งโครงยึดราง DIN และโครงยึดแบบติดผนัง หากจำเป็น

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 4. เปิดเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู เปิดเซิร์ฟเวอร์)

วิดีโอสาธิต