Skip to main content

ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ก่อนถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนด)

ขั้นตอน

 1. คลายสกรูสองตัว
 2. กดสลักสายค้างไว้
 3. ถอดสายออกจากขั้วต่อ
 4. ค่อยๆ ยกตัวนำสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  Intrusion switch cable removal
 5. กดสลักบนทั้งสองด้านของสายค้างไว้
 6. ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากตัวนำ
  รูปที่ 2. การถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  Intrusion switch cable removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต