Skip to main content

ติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค

ก่อนติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

ขั้นตอน

 1. เกี่ยวสวิตช์ตำแหน่งล็อคลงบนหมุด แล้วค่อยๆ ดันไปทางซ้าย
 2. ติดตั้งและขันสกรูให้แน่น
  รูปที่ 1. การติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch installation
 3. เดินสายและเชื่อมต่อขั้วต่อตามภาพประกอบต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 2. สายสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch cable

หลังติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อคแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งตัวครอบตัวยก PCIe กลับเข้าที่ (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe)

 2. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต