Skip to main content

ติดตั้งสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ก่อนติดตั้งสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

ขั้นตอน

เสียบสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกผ่านรูบนตัวนำ

รูปที่ 1. การติดตั้งสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
Intrusion switch cable installation

 1. ลดระดับตัวนำสวิตช์ป้องกันการบุกรุกให้เข้าไปในตัวเครื่อง แล้วกดตัวนำสวิตช์ป้องกันการบุกรุกลงจนกว่าจะยึดเข้าที่
 2. ขันสกรูทั้งสองตัวให้แน่น
 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อและกดลงจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
  Intrusion switch cable installation
หลังติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุกแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 2. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต