Skip to main content

ถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยต่อไปนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S009
Attention
ข้อควรระวัง
ถอดสายพัดลมก่อนที่จะถอดพัดลมออกจากอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ก่อนถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้: ก่อนติดตั้งสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. ถอดโหนดออกจากช่องใส่ หากจำเป็น (โปรดดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe)

ในการถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนได้ที่:
 1. ถอดสาย
  รูปที่ 1. สายสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch cable
 2. ถอดสกรู
 3. ค่อยๆ ดันสวิตช์ตำแหน่งล็อคไปทางขวาและถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การถอดสวิตช์ตำแหน่งล็อค
  Lock position switch removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด