Skip to main content

ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในติดตั้งสลักตู้แร็ค

ก่อนการติดตั้งสลักแร็ค ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสลักแร็คใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีที่ด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสลักแร็คใหม่ออกจากหีบห่อแล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งสลักตู้แร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:

 1. ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ จัดแนวของสลักแร็คให้เข้ากับพินบนตัวเครื่อง แล้วกดสลักแร็คลงบนตัวเครื่อง และค่อยๆ เลื่อนไปตามทิศทางที่แสดง
  รูปที่ 1. การติดตั้งสลักตู้แร็ค
  rack latch installation

 2. ขันสกรูเพื่อยึดสลักแร็คที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งสกรู
  Screw installation

 3. หากจำเป็น ให้เดินสาย VGA, สายแผงข้อมูลด้านหน้า, สาย USB ด้านหน้า หรือสายทั้งหมดรอบตัวเครื่องตามภาพ จากนั้น ขันสกรูเพื่อยึดคลิปยึดสาย
  รูปที่ 3. การติดตั้งคลิปยึดสาย
  Cable retainer installation

 4. หากจำเป็น ให้เชื่อมต่อสาย VGA 1, สาย USB ด้านหน้า 2 และสายแผงข้อมูลของตัวดำเนินการ 3 หรือสายทั้งหมดกับแผงระบบ
  รูปที่ 4. การเชื่อมต่อด้วยสายต่างๆ สำหรับขั้วต่อ VGA และส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าบนสลักแร็ค
  Cable connection for the VGA connector and front I/O assembly on rack latches

หลังจากติดตั้งสลักตู้แร็ค:
 1. ติดตั้งแผ่นป้าย ID ที่สลักตู้แร็คด้านขวาตามภาพ
  รูปที่ 5. การติดตั้งแผ่นป้าย ID
  ID label plate installation

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์