Skip to main content

ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (ไฟ)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผง

ตารางที่ 1. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับกําหนดค่าแบบบนแผง
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)NVMe 0-1, 2-3PCIe 1, PCIe 2
NVMe 4-5*, 6-7*, 8-9*PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0SATA 0
SAS 1SATA 1
SAS 2*SATA 2
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASSATA 2
NVMe 0, NVMe 1PCIe 6
หมายเหตุ
  • *ขั้วต่อ NVMe 4-5, NVMe 6-7 และ NVMe 8-9 จะใช้ได้เมื่อใช้แบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดเท่านั้น

  • *จะต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ SAS 2 เฉพาะในสถานการณ์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าเป็น AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด หรือ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้า ในกรณีที่มีช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (6 x SAS/SATA + 4 x NVMe) ที่มีตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (6 x SAS/SATA + 4 x NVMe) ที่มีตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for onboard configuration of 10 x 2.5-inch front drive bays (6 SAS/SATA + 4 NVMe) with a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i หรือ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)NVMe 0-1, 2-3PCIe 1, PCIe 2
NVMe 4-5*, 6-7*, 8-9*PCIe 3, PCIe 4, PCIe 5
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0C0
SAS 1Gen 3: C1; Gen 4: C0
SAS 2*Gen 3: C2; Gen 4: C1
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASGen 3: C3; Gen 4: C1
NVMe 0, NVMe 1PCIe 6
หมายเหตุ
  • *ขั้วต่อ NVMe 4-5, NVMe 6-7 และ NVMe 8-9 จะใช้ได้เมื่อใช้แบ็คเพลนด้านหน้า AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดเท่านั้น

  • *จะต้องเชื่อมต่อขั้วต่อ SAS 2 เฉพาะในสถานการณ์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าเป็น AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด หรือ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

  • อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4) และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 2. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4) และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for 10 x 2.5-inch front AnyBay drive bays with a Gen 4 16i SFF RAID adapter and a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID (สามโหมด)

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0, SAS 1C0
SAS 2C1
หมายเหตุ
หากมีการใช้อะแดปเตอร์ RAID แบบสามโหมด ระบบจะรองรับไดรฟ์ด้านหน้า U.3 เท่านั้น และไม่รองรับไดรฟ์ด้านหน้า U.2

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (สามโหมด) การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 3. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)
Cable routing for 10 x 2.5-inch front U.3 drive bays with a Gen 4 16i SFF RAID adapter (tri-mode)

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i CFF HBA/RAID

ตารางที่ 4. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i CFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)NVMe 0-1, 2-3PCIe 1, PCIe 2
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0C0
SAS 1C1
SAS 2C2
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASC3
NVMe 0, NVMe 1PCIe 6
หมายเหตุ
โปรดดูการต่อสายไฟและสายอินพุตของอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ที่ อะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (6 x SAS/SATA + 4 x AnyBay) ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 4. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (6 x SAS/SATA + 4 x AnyBay) ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for 10 x 2.5-inch front drive bays (6 SAS/SATA + 4 AnyBay) with a 16i CFF RAID adapter and a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage