Skip to main content

ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (ไฟ)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผง

ตารางที่ 1. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับกําหนดค่าแบบบนแผง
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0SATA 0
SAS 1SATA 1
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASSATA 2

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for onboard configuration of 8 x 2.5-inch front SAS/SATA drive bays with a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0C0
SAS 1Gen 3: C1; Gen 4: C0
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASSATA 2
หมายเหตุ
อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 2. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for 8 x 2.5-inch front SAS/SATA drive bays with an 8i SFF RAID adapter (Gen 4) and a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID (สามโหมด)

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0, SAS 1C0
หมายเหตุ
  • รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว จะต้องใช้แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัวเพื่อรองรับการกําหนดค่าสามโหมด

  • หากมีการใช้อะแดปเตอร์ RAID แบบสามโหมด ระบบจะรองรับไดรฟ์ด้านหน้า U.3 เท่านั้น และไม่รองรับไดรฟ์ด้านหน้า U.2

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด) การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 3. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID Gen 4 (สามโหมด)
Cable routing for 8 x 2.5-inch front U.3 drive bays with a Gen 4 8i SFF RAID adapter (tri-mode)

การเดินสายด้วยการ์ดรีไทเมอร์สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและการ์ดรีไทเมอร์สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

ตารางที่ 4. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและการ์ดรีไทเมอร์สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0SATA 0
SAS 1SATA 1
BP ด้านหน้า (NVMe)NVMe 0–1, NVMe 2–3PCIe 1, PCIe 2
NVMe 4–5, NVMe 6–7C0, C1
หมายเหตุ
  • ใช้แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

  • หากดูมุมมองด้านหน้าของตัวเครื่อง เมื่อติดตั้งการ์ดรีไทเมอร์ในช่องเสียบ PCIe 1 จะมีการเดินสายทางด้านขวาตามที่ภาพประกอบ 4 แสดง เมื่อช่องเสียบ PCIe 1 ไม่ว่าง ให้ติดตั้งการ์ดรีไทเมอร์ลงในช่องเสียบ PCIe 2 โปรดทราบว่าควรเดินสายทางด้านซ้าย

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดด้วยการ์ดรีไทเมอร์ การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 4. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่องด้วยการ์ดรีไทเมอร์สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว
Cable routing for 8 x 2.5-inch front NVMe drive bays with a re-timer card for one processor

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i CFF HBA/RAID

ตารางที่ 5. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 16i CFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SAS 0C0
SAS 1C1
BP ด้านหลัง (ถ้ามี)SASC3
หมายเหตุ
โปรดดูการต่อสายไฟและสายอินพุตของอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ที่ อะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 5. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID และตัวครอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Cable routing for 8 x 2.5-inch front SAS/SATA drive bays with a 16i CFF RAID adapter and a rear 2 x 2.5-inch SAS/SATA drive cage