Skip to main content

ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว (ไฟ)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผง

ตารางที่ 1. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับกําหนดค่าแบบบนแผง
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SASSATA 0

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด Cable routing for onboard configuration of 4 x 2.5-inch front SAS/SATA drive bays

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตารางที่ 2. การแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่ออะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)SASC0
หมายเหตุ
อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

ภาพต่อไปนี้แสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) Cable routing for 4 x 2.5-inch front SAS/SATA drive bays with an 8i SFF RAID adapter (Gen 4)