Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุตัวครอบ EDSFF ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบ EDSFF ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เลื่อนส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยลงในตัวเครื่องด้านหน้าตามภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงการวินิจฉัยยึดเข้าที่แล้ว
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบ EDSFF
  EDSFF cage installation

 3. ถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  รูปที่ 2. การถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF drive cage cover removal

  1. เปิดที่จับตามภาพ
  2. จับที่จับและถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ออก
 4. ติดตั้งไดรฟ์ EDSFF ลงในตัวครอบ EDSFF ดู ติดตั้งไดรฟ์ EDSF

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์