Skip to main content

ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 3. ถอดสาแผงการวินิจฉัย LCD ออกจากแผงระบบ
  1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
  2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย
   หมายเหตุ
   การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
   รูปที่ 1. การถอดสายแผงการวินิจฉัย LCD

 4. ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD ออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD
  LCD diagnostics panel assembly removal

  1. กดแถบที่ยื่นออกมาลงที่ด้านอื่นๆ ของตัวเครื่องด้านหน้า
  2. เลื่อนส่วนประกอบออกจากตัวเครื่องด้านหน้า
 5. ถอดแผงการวินิจฉัย LCD ออกจากส่วนประกอบ
  รูปที่ 3. การถอดแผงการวินิจฉัย LCD
  LCD diagnostics panel removal

  1. กดคลิปลงตามภาพ
  2. ดึงแผงการวินิจฉัย LCD โดยจับที่ที่จับเพื่อถอดออกจากส่วนประกอบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบหรือแผงครอบแผงการวินิจฉัย LCD ใหม่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง