Skip to main content

แบ็คเพลน SAS/SATA 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 7 มม. ให้ดูที่ แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้วหรือ 3.5 นิ้ว ให้ดูที่ การเดินสายไฟสำหรับแบ็คเพลน

ในการเชื่อมต่อสายไดรฟ์ M.2 โปรดดู แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

ตารางที่ 1. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 12 SATA 1
รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 2. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านหลังหนึ่งตัว และแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกําหนดค่าออนบอร์ด
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 SATA 0
2 SAS 12 SATA 1
BP ด้านหลัง (SAS)3 SAS3 SATA 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i หรือ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตารางที่ 3. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
รูปที่ 4. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i หรือ 16i SFF RAID (Gen 3)

ตารางที่ 4. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
รูปที่ 5. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ตารางที่ 5. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0
BP ด้านหลัง (SAS)2 SAS2 SATA 2
รูปที่ 6. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ตารางที่ 6. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID
แบ็คเพลนจากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 0, SAS 11 C0, C1
BP ด้านหลัง (SAS)2 SAS2 SATA 2

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i หรือ 16i CFF RAID (Gen 3)

รูปที่ 7. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดที่มีอะแดปเตอร์ 8i หรือ 16i CFF RAID (Gen 3)

ตารางที่ 7. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID3 อินพุต MB3 PCIe 2

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3)

รูปที่ 8. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 8. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID3 อินพุต MB3 PCIe 2
BP ด้านหลัง (SAS)4 SAS (ด้านหลัง)4 SATA 2
รูปที่ 9. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตารางที่ 9. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID
แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์จากไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)1 SAS 01 C0
2 SAS 12 C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID3 C33 SAS (ด้านหลัง)
4 อินพุต MB4 PCIe 2