Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวและสองตัว

  • การเชื่อมต่อบนแผงของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลังจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งหรือสองตัว

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลังบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อแผงโปรเซสเซอร์เพื่อการเดินสาย

รูปที่ 1. การเดินสายของแบ็คเพลน NVMe ด้านหลัง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

รูปที่ 2. การเดินสายของแบ็คเพลน NVMe ด้านหลัง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

1 จาก NVMe 0, 1 ไปยัง PCIe 62 จาก NVMe 0, 1 ไปยัง PCIe 1

การเดินสายแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

หมายเหตุ

เมื่อติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดแล้ว การเชื่อมต่อ NVMe ด้านหลังกับแผงโปรเซสเซอร์จะแตกต่างจากการกำหนดค่าตามปกติอื่นๆ

รูปที่ 3. การแมประหว่างสายสัญญาณของแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังและแผงโปรเซสเซอร์

3 จาก NVMe 0, 1 ไปยัง PCIe 7