Skip to main content

เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

หรือคุณสามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI

หากคุณต้องการเปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัยของ UEFI ต้องยืนยันสถานะทางกายภาพ ดู ยืนยันสถานะทางกายภาพ

คุณสามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI จากอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ UEFI ในการเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI จากอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ:
  1. เริ่มเซิร์ฟเวอร์และเมื่อได้รับแจ้ง ให้กดปุ่มที่ระบุในคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ

  2. จากหน้าการตั้งค่า UEFI ให้คลิก Security > Secure Boot

  3. เปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัยและบันทึกการตั้งค่า