Skip to main content

การเปลี่ยนตัวระบายความร้อนและไมโครโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวระบายความร้อนและไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อควรสนใจ
ก่อนนำโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์และครีมระบายความร้อนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Lenovo
โปรดดูหัวข้อเฉพาะในการถอดหรือติดตั้งตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์ โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ: