Skip to main content

ติดตั้งตัวระบายความร้อน

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวระบายความร้อน

ก่อนการติดตั้งตัวระบายความร้อน:
 • หากคุณใช้ตัวระบายความร้อนที่มีอยู่:
  1. เช็ดครีมระบายความร้อนบนตัวระบายความร้อนออกโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล

  2. ทาครีมระบายความร้อนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Lenovo ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่ด้านบนของโปรเซสเซอร์
   หมายเหตุ
   อย่าทาครีมระบายความร้อนมากเกินไป ครีมระบายความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้ครีมที่ไหลล้นออกมาไปสัมผัสและเปื้อนช่องเสียบโปรเซสเซอร์
   รูปที่ 1. การทาครีมระบายความร้อน
   Applying thermal grease

 • หากคุณใช้ตัวระบายความร้อนตัวใหม่ จะมีการทาครีมระบายความร้อนที่ตัวระบายความร้อนไว้ก่อนแล้ว ถอดฝาครอบป้องกันและติดตั้งตัวระบายความร้อน

ในการติดตั้งตัวระบายความร้อน ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 2. การติดตั้งตัวระบายความร้อน
heat sink installation

 1. จัดวางตัวระบายความร้อนให้ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์ สกรูยึดบนตัวระบายความร้อนควรอยู่ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์
 2. ขันสกรูยึดทั้งหมดให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนป้ายตัวระบายความร้อน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 2. ติดตั้งชิ้นส่วนใดๆ ที่คุณถอดออก

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube