Skip to main content

ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์บนโครงยึดรองรับ M.2/ตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

ก่อนการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

เปิดคลิปยึดบนตัวยึด ใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เข้าไปในตัวยึด และกดโมดูลลงในตัวยึดให้แน่นดี
รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์
Install a super capacitor module on the M.2/riser support bracket

หลังจากติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์:
  1. เชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ โปรดดู การเดินสายซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์