Skip to main content

กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ที่รองรับ:

Manufacturerชื่อพอร์ตความเร็วช่องทาง PCIe
Broadcom571941GbEx8
57416210GbEx8
57414210/25GbEx8
57454410/25GbEx16
57454410GbEx8
57416210GbEx8
572021GbEx8
MellanoxConnectX-4 Lx210/25GbEx8
ConnectX-6 Lx210/25GbEx8
IntelI35041GbEx8
X710-T2L210GbEx8
E810-DA2210/25GbEx8
X710-T4L41GbEx8
E810-DA4410/25GbEx8
Qlogic41232210/25GbEx8
41132210GbEx8